Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

4CB ballonvaarten VOF, gevestigd te Duiven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 592.72.295.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle passagiersvaarten van 4CB ballonvaarten VOF, tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
 2. Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na schriftelijk akkoordverklaring van 4CB ballonvaarten VOF. Reclames tegen de inhoud van dergelijke bevestiging dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestigingsfactuur in het bezit te zijn van 4CB Ballonvaarton VOF.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle door 4CB ballonvaarten VOF gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd, is 4CB ballonvaarten VOF gerechtigd de al gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden 4CB ballonvaarten VOF niet tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
 2. De dienst welke door 4CB ballonvaarten VOF geleverd wordt is de levering van factuur met de gemaakte afspraken voor de gewenste ballonvaart. Indien de ballonvaart cadeau wordt gegeven ontvangt de klant een cadeaubon met daarop een uitgiftedatum en bestelde arrangement.
 3. Bij de bestelling kan de klant direct een datum voor een ballonvaart reserveren. In dat geval is annuleren van de aankoop niet meer mogelijk en gaat de klant een betalingsverplichting aan.
 4. Indien er nog geen datum is overeengekomen kan de factuur en/of cadeaubon binnen 14 dagen na dagtekening retour gezonden worden zonder kosten. Na deze 14 dagen wordt de klant geacht de bestelling af te nemen en aan de daarbij behorende betalingsverplichtingen te voldoen.
 5. Vanaf de factuurdatum en/of uitgiftedatum op de cadeaubon heeft de klant 5 jaar het recht om een reservering voor een ballonvaart te maken. Daarna kan vervalt het recht. Een verlopen reservering geeft geen recht op enigerlei vergoeding.
 6. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Ballonvaarten worden alleen uitgevoerd wanneer de aanbetaling of volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer een klant heeft aanbetaald, wordt het restant contant ter plaatse afgerekend, dit altijd voor aanvang van de ballonvaart.
 8. Als de digitale reserveringsbevestiging afwijkt van het mondeling met de klant besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de klant geacht met de afwijking akkoord te gaan. Indien niet binnen 7 dagen na dagtekening van de reserveringsbevestiging en of factuur, voorafgaande aan de uitgevoerde opdracht, ons heeft medegedeeld niet met de wijziging akkoord te gaan.
 9. Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook mocht stijgen, dan is 4CB ballonvaarten VOF gerechtigd deze verhoging van derden door te berekenen, of de opdracht niet uit te voeren.

Artikel 3: Betalingen

 1. Aanbetaling of gehele betaling van de gereserveerde ballonvaart geschiedt ten alle tijden vooraf en uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
 3. 4CB ballonvaarten VOF heeft het recht bij niet tijdige betalingen de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 4. Voor gedane betalingen zullen nimmer restitutie van gelden plaatsvinden.
 5. Bij het geen gebruik maken van onze vaste opstapplaatsen komen de kosten en/of leges voor gemeentelijke vergunningen te allen tijde volledig voor rekening van de klant, dit met een minimum van € 50,00 tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Annuleringen en wijzigingen

 1. In geval van annulering binnen 72 uur voor aanvang van de geplande ballonvaart, is de klant het gehele overeengekomen bedrag aan 4CB ballonvaarten VOF verschuldigd.
 2. De klant kan tot 72 uur voor do geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal € 25,00 administratiekosten.
 3. 4CB ballonvaarten VOF heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten, dit ter beoordeling van de geplande en bevoegde ballonvoerder. Of indien er sprake is van overmacht. In deze gevallen vindt er geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal er in overleg een nieuwe datum worden gepland.
 4. Indien er voor een geplande datum een groep passagiers gepland staat on er komen op deze dag passagiers behorende tot deze groep om welke reden dan ook niet of niet op tijd, dan vervallen deze ballontickets zonder restitutie van gelden.
 5. Wanneer personen door de ballonvaarder worden beoordeeld als fysiek te zwak, of indien een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de klant.
 6. Het volledig annuleren van een bestelling c.q. reservering door de klant is alleen mogelijk indien 4CB ballonvaarten VOF nog geen kosten heeft gemaakt zoals inhuur van piloten, vergunningsaanvragen, e.d. Is verzetting naar het oordeel van 4CB ballonvaarten VOF mogelijk dan is de klant eon bedrag verschuldigd van € 25,00 annuleringskosten per passagier.
 7. In de luchtvaart wordt gerekend met een standaardgewicht voor een vrouw van 75 kg en 90 kg voor een man. Indien de samenstelling van het gezelschap hier significant op afwijkt, dient de klant dit aan te geven. Bij significant overgewicht kan dit betekenen dat niet alle personen door de ballon gedragen kunnen worden en heeft de ballonvoerder het recht passagiers te weigeren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. 4CB ballonvaarten VOF is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die voor 4CB ballonvaarten VOF uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 4CB ballonvaarten VOF, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer van Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van 4CB ballonvaarten VOF uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan 4CB ballonvaarten VOF aansprakelijk wordt gesteld.
 3. De aansprakelijkheid van 4CB ballonvaarten VOF kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar assuradeur (100.000 SDR p.p.) dekking verleent eventueel verhoogd met het door 4CB ballonvaarten VOF voor de opdracht gefactureerde bedrag.
 4. Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door 4CB ballonvaarten VOF worden aangeboden aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor verwondingen ten gevolge van o.a. schaven en stoten en voor zoek of beschadigd raken van kledingstukken of persoonlijke uitrusting. De deelnemers aan de ballonvaart zijn voorts gehouden zich te allen tijde aan hen door medewerkers van 4CB ballonvaarten VOF gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructie houden. Is 4CB ballonvaarten VOF nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen, is de wijze van uitvoering van de overeenkomst ter keuze van 4CB ballonvaarten VOF, die daarbij zal handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de methoden die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden.
 2. 4CB ballonvaarten VOF behoudt zich het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stollen dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende invloeden een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar oordeel van 4CB ballonvaarten VOF een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid van passagiers en/of materiaal met zich meebrengt.
 3. Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van uitvoering van de opdracht is indien gevallen genoemd in punt 6b zich voordoen voor de klant.
 4. Het risico voor; niet of niet tijdig verschijnen of het niet kunnen overleggen van een betalingsbewijs voor aanvang van de ballonvaart, door de klant voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de klant.
 5. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen enkel recht worden ontleend aan enige door onze opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
 6. De klant verplicht zich orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart of hiermee verband houdend. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 7: Klachten

 1. In geval een klant een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door 4CB Ballonvaarten VOF dient de klacht terstond schriftelijk of telefonisch bij 4CB ballonvaarten VOF te worden ingediend.
 2. Indien de klant van mening is dat de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de klacht schriftelijk naar voren worden gebracht bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL), afdeling Ballonvaren te Woerden (secretaris.ballonvaren@KNVvL.nl).
 3. Lopende klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
 2. 4CB ballonvaarten VOF is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

4CB ballonvaarten VOF 2021

×